Two women among China's Political Bureau members

Beijing, Nov 15 (IANS) Two women, Liu Yandong and Sun Chunlan, are among the Political Bureau members of the 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee.

The other members are Xi Jinping, Ma Kai, Wang Qishan, Wang Huning, Liu Yunshan, Liu Qibao, Xu Qiliang, Sun Zhengcai, Li Keqiang, Li Jianguo, Li Yuanchao, Wang Yang, Zhang Chunxian, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Zhao Leji, Hu Chunhua, Yu Zhengsheng, Li Zhanshu, Guo Jinlong and Han Zheng.

They were elected at the first plenary session of the 18th CPC Central Committee on Thursday, reported Xinhua.

--

Did you know that you can get stories like this on the Yahoo mail app?
Download it here.

Matches