King's College Ground

Taunton, England
More: Cricket grounds in England »
Picture of King's College Ground, Taunton