Griff and Coton Ground

Nuneaton, England
More: Cricket grounds in England »
Picture of Griff and Coton Ground, Nuneaton